LYRICS

Abar Hashimukh // Shironamhin - Shironamhin Shironamhin
icon-download
  1. Abar Hashimukh // Shironamhin - Shironamhin Shironamhin
  2. Kichu Kotha // [5] Shironamhin Shironamhin
  3. Aatotayee // [5] Shironamhin Shironamhin
  4. Chithi // [5] Shironamhin Shironamhin
  5. Aahoto Kichu Golpo // [5] Shironamhin Shironamhin
  6. Shonshon Jodio Kashbon // [5] Shironamhin Shironamhin
  7. Bristi kabbo // [5] Shironamhin Shironamhin
  8. Michil // Shironamhin - Shironamhin Shironamhin
  9. Pori // Shironamhin - Shironamhin Shironamhin